Ατομο ορισμένου χρόνου με ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας – Περάματος με κωδικό MIS 377081 στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ο/Η ωφελούμενος/η της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• Να ομιλούν και να γράφουν άριστα την ελληνική.
• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας
• Να έχουν ηλικία 18 έως 30 ετών
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
• Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια 18454 απευθύνοντας την στον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων υπόψη Προέδρου κ. Ιωάννη Μαρωνίτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 4/3/15 έως 18/3/15 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 10.00-14.00
Περισσότερες πληροφορίες: Ε. Ταμπακοπούλου Τηλ.: 210 4179797, 2104967757.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω ανακοίνωση στα γραφεία και στη ιστοσελίδα του ομίλου μας www.unescopireas.gr

πηγή: http://unescopireas.gr/2015/03/03/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C…

 

– See more at: http://www.anthropology.gr/el/node/324#sthash.I8XGbOAt.dpuf

Comments are closed