Θέσεις μελών επιτροπής παρακολούθησης και στήριξης εκπαιδευτικού έργου από το ΙΝΕ Δια Βίου Μάθησης

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την 2287/105/19-09-2014 Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΡΣ846ΨΖΣΠ-ΝΛ6) προκηρύσσει τις θέσεις μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα: επτά (7) μέλη στο πλαίσιο της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ 7, τέσσερα (4) μέλη στο πλαίσιο της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ 8 και δύο (2) μέλη στο πλαίσιο της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ 9.- 2 –

Οι θέσεις κατανέμονται ανά Πράξη και Περιφέρεια ως εξής:
Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΣΔΕ ΑΠ 7: 1 θέση μέλους
Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, ΣΔΕ ΑΠ 7: 1 θέση μέλους
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων Νήσων, ΣΔΕ ΑΠ 7: 2 θέσεις μελών
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ΣΔΕ ΑΠ 7: 1 θέση μέλους
Περιφέρεια Κρήτης, ΣΔΕ ΑΠ 7: 1 θέση μέλους
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΣΔΕ ΑΠ 7: 1 θέση μέλους
Περιφέρεια Αττικής, ΣΔΕ ΑΠ 8: 2 θέσεις μελών
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, ΣΔΕ ΑΠ 8: 2 θέσεις μελών
Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, ΣΔΕ ΑΠ 9: 2 θέσεις μελών

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως από 07/10/2014 έως και 24/10/2014 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ώρες 10:00 έως 15:00,
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.inedivim.gr/attachments/article/644/20141007-02-teliko-prok.pdf

– See more at: http://www.anthropology.gr/el/node/251#sthash.cvKxo3C0.dpuf

Comments are closed